JSOFT
Quy trình, quy chuẩn kỹ thuật đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng
(MOC.GOV.VN) - Quyết định 681/QĐ-BXD ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành phê duyệt quy trình, quy chuẩn kỹ thuật đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

 

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 681/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN KẾT CẤU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng lập, phục vụ việc tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại mức độ an toàn chịu lực đối với các nhà chung cư, trụ sở làm việc và các công trình công cộng và các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn tại các đô thị trên cả nước (Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

Chi phí đánh giá sự hợp chuẩn

--- (VND)
Từ khóa:
null
Le Doan Hop

Dự án, đề tài mới

  Bê tông khối cách nhiệt làm từ xốp tái chế

  Bắc Giang: Thử nghiệm lò đốt rác bằng khí tự nhiên

  Ứng dụng GIS trong quản lý hệ thống thoát nước và xử lý rác thải

  Giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

  Nguồn nhiên liệu thay thế cho quá trình sản xuất xi măng

  ® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
  Xây dựng trên công nghệ J2EE.