Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ các gói thầu tư vấn giám sát thuộc dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”(23/09/2020)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 09/BQLWB-KHKT ngày 05/8/2020 của Ban Quản lý dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương (Ban QLDA) xin ý kiến về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ các gói thầu tư vấn giám sát thuộc Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”.

Tìm theo ngày :