Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán

Ngày cập nhật: 06/07/2020

Hỏi: (Thuong Pham - thuongpham1091@gmail.com)

BQL dự án ĐTXD huyện đang làm chủ đầu tư công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách huyện do UBND huyện quyết định đầu tư. Trong qua trình thực hiện xảy ra trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán do trượt giá (không làm vượt tổng dự toán đã được UBND huyện phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Căn cứ Khoản 2, Điều 17 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình quy định như sau: “Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”.

Tuy nhiên tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định như sau: Đối với trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí do trượt giá; điều chỉnh khối lượng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt hoặc thay đổi điều chỉnh thiết kế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, thì không phải thẩm định lại của Cơ quan chuyên môn về xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt các nội dung chi phí điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư.

Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự toán rồi báo cáo UBND huyện (theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD) hay là phải có ý kiến chấp thuận của UBND huyện rồi mới được phê duyệt điều chỉnh dự toán (theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD)?

Trả lời:

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng đã được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và Người quyết định đầu tư phê duyệt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, Chủ đầu tư phải xin ý kiến chấp thuận của Người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt các nội dung chi phí điều chỉnh theo đúng các quy định của pháp luật.


Cục Kinh tế Xây dựng