Chi phí thiết kế dự án có nhiều gói thầu

Ngày cập nhật: 10/07/2020

Hỏi: (Công ty TNHH tu vấn xây dựng Nam Phước - namphuoctvxd@gmail.com)

Theo quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 và Thông tư 16/TT-BXD ngày 26/12/2019 về chi phí thiết kế: tại mục 2 quy định: “2. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (công bố từ bảng số 5 đến bảng số 14 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt”.

Vậy đối với dự án có nhiều gói thầu có nhiều loại, cấp công trình khác nhau “Định mức chi phí tỷ lệ (%)” được xác định dựa trên chi phí xây dựng của từng gói thầu hay chi phí xây dựng tổng của tất cả các gói thầu cộng lại.

Trả lời:

Việc xác định chi phí thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục II, Phụ lục số 2 và Điều 8 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) đã được ban hành tại Thông tư này tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.


Cục Kinh tế xây dựng