Tính chi phí thiết kế xây dựng công trình theo Quyết định số 79/QĐ- BXD ngày 15/02/2017

Ngày cập nhật: 13/07/2020

Hỏi: (Trịnh Thị Thúy Hồng - hongtrinhfcc@gmail.com)

Theo QĐ 79/QĐ-CP ngày 15/02/2017, định mức thiết kế kỹ thuật công trình được tính như sau:

- Bảng số 5: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước (gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công - Theo NĐ 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015)

- Bảng số 6: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dung

- Theo NĐ 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015) Và Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng: 1) Chi phí thiết kế xây dựng công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức tại bảng số 5, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức tại bảng số 5. 2) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức tại bảng số 6.

Như vậy:

- Bảng 5: Chỉ áp dụng tính phí thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công.

- Bảng 6: Chỉ áp dụng tính phí thiết kế thi công.

Vậy chúng tôi hiểu rằng:

- Thiết kế 02 bước, ngoài áp dung bảng 6 để tính phí TK bản vẽ thi công, thì phí thiết cơ sở sẽ được tính theo bảng nào?

 - Thiết kế 03 bước, ngoài áp dụng bảng 5 để tính phí TK kỹ thuật và phí thiết kế bản vẽ thi công, thì phí thiết cơ sở sẽ được tính theo bảng nào? Ngoài ra, theo Điều 23-NĐ 59: "Thiết kế xây dựng gồm các bước: Thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.". Phí thiết kế sơ bộ sẽ được tính theo Bảng 02 - QĐ 79 phải không?

Trả lời:

Thiết kế cơ sở là một nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi. Do vậy khi xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Mục II, Mục III, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD.

Cục Kinh tế xây dựng