Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng, công tác thi công cọc (Chương III) được hướng dẫn áp dụng như sau:

“1. Định mức đóng cọc tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.

...

10. Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình...”

Vậy xin hỏi:

- Dự toán công tác đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình (phần không ngập đất) được tính như thế nào là phù hợp (có phân biệt ngập đất hay không ngập đất không)?

- Có được phép tính dự toán cho công tác đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình (phần không ngập đất) hay không và định mức áp dụng như thế nào (nếu có)?

Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”.

Vậy các trường hợp sau có nhân hệ số điều chỉnh 0,8 không?

- Các Ban QLDA chuyên ngành trực tiếp quản lý dự án do mình làm chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện quản lý dự án, không ký kết hợp đồng (ví dụ: UBND huyện giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện thực hiện quản lý dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư).

Đỗ Tuấn Đạt (tuandatcm@gmail.com) -

Tính chi phí thiết kế xây dựng công trình theo Quyết định số 79/QĐ- BXD ngày 15/02/2017

Theo QĐ 79/QĐ-CP ngày 15/02/2017, định mức thiết kế kỹ thuật công trình được tính như sau:

- Bảng số 5: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước (gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công - Theo NĐ 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015)

- Bảng số 6: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dung

- Theo NĐ 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015) Và Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng: 1) Chi phí thiết kế xây dựng công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức tại bảng số 5, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức tại bảng số 5. 2) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức tại bảng số 6.

Như vậy:

- Bảng 5: Chỉ áp dụng tính phí thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công.

- Bảng 6: Chỉ áp dụng tính phí thiết kế thi công.

Vậy chúng tôi hiểu rằng:

- Thiết kế 02 bước, ngoài áp dung bảng 6 để tính phí TK bản vẽ thi công, thì phí thiết cơ sở sẽ được tính theo bảng nào?

 - Thiết kế 03 bước, ngoài áp dụng bảng 5 để tính phí TK kỹ thuật và phí thiết kế bản vẽ thi công, thì phí thiết cơ sở sẽ được tính theo bảng nào? Ngoài ra, theo Điều 23-NĐ 59: "Thiết kế xây dựng gồm các bước: Thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.". Phí thiết kế sơ bộ sẽ được tính theo Bảng 02 - QĐ 79 phải không?

Trịnh Thị Thúy Hồng (hongtrinhfcc@gmail.com) -

Chi phí thiết kế dự án có nhiều gói thầu

Theo quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 và Thông tư 16/TT-BXD ngày 26/12/2019 về chi phí thiết kế: tại mục 2 quy định: “2. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (công bố từ bảng số 5 đến bảng số 14 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt”.

Vậy đối với dự án có nhiều gói thầu có nhiều loại, cấp công trình khác nhau “Định mức chi phí tỷ lệ (%)” được xác định dựa trên chi phí xây dựng của từng gói thầu hay chi phí xây dựng tổng của tất cả các gói thầu cộng lại.

Công ty TNHH tu vấn xây dựng Nam Phước (namphuoctvxd@gmail.com) -

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

1.Tôi ký hợp đồng tư vấn thiết kế bước thiết kế kỹ thuật thi công với CĐT là UBND huyện. Theo đó giá trị hợp đồng được tạm tính theo giá trị tại bước thiết kế cơ sở là 470.000.000 đồng. Trong hợp đồng ghi rõ giá trị thanh toán hợp đồng trên cơ sở dự toán xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu. Sau đó, khi hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, giá trị thiết kế tăng lên 520.000.000 đồng. Chúng tôi trình ở đơn vị thẩm định, thì bên đơn vị thẩm định áp cứng giá trị tư vấn là 470.000.000 như vậy có đúng không? và dựa theo quy định nào để áp đặt giá trị như vậy.

2. Nếu trường hợp là hợp đồng trọn gói, thì đơn vị thẩm định có được quyền làm tăng giảm giá trị tư vấn không?

Công ty cổ phần E&P (congtyepthanhhoa@gmail.com>) -

Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hiện tại tôi đang công tác tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai, tôi có nội dung vướng mắc trong quá trình làm việc như sau: "Tại Điều 23 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí (trong đó có chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)". Việc áp dụng chi phí này như thế nào?. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện đối với các loại công trình nào?, trong trường hợp nào? và trình tự thực hiện như thế nào?, vì hiện chưa có hướng dẫn cụ thể.

Kpă Hoàng Như Ý (tuma277@gmail.com) -

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán

BQL dự án ĐTXD huyện đang làm chủ đầu tư công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách huyện do UBND huyện quyết định đầu tư. Trong qua trình thực hiện xảy ra trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán do trượt giá (không làm vượt tổng dự toán đã được UBND huyện phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Căn cứ Khoản 2, Điều 17 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình quy định như sau: “Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”.

Tuy nhiên tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định như sau: Đối với trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí do trượt giá; điều chỉnh khối lượng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt hoặc thay đổi điều chỉnh thiết kế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, thì không phải thẩm định lại của Cơ quan chuyên môn về xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt các nội dung chi phí điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư.

Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự toán rồi báo cáo UBND huyện (theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD) hay là phải có ý kiến chấp thuận của UBND huyện rồi mới được phê duyệt điều chỉnh dự toán (theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD)?

Thuong Pham (thuongpham1091@gmail.com) -