Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ
3/18/15 4:13 PM

Ngày 13/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ như sau:

1. Căn cứ hồ sơ kèm theo, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Đức Phổ bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đức Phổ (01 thị trấn và 14 xã) có diện tích 37.276 ha.Vì vậy, đồ án quy hoạch này là quy hoạch chung đô thị mới và phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đồ án theo quy định tại điều Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị.

2. Để hoàn thiện Đồ án quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cần lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

a) Bổ sung thời hạn quy hoạch theo quy định của pháp luật

b) Xác định lại phạm vi, ranh giới quy hoạch đô thị Đức Phổ trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, động lực phát triển, xu thế đô thị hóa nhằm đảm bảo tính khả thi của Đồ án quy hoạch (không nên lựa chọn ranh giới gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đức Phổ).

c) Phân tích và làm rõ về tính chất của đô thị, cơ sở hình thành phát triển của đô thị, các dự án có tính chất tạo động lực hình thành phát triển đô thị mới và mô hình quản lý phát triển đô thị.

d) Thành phần hồ sơ và nội dung Đồ án quy hoạch cần thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010, Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011, Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng.

e) Để đảm bảo tính thống nhất của các văn bản pháp lý, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch cho phù hợp với các nội dung cần lưu ý nêu trên và thời điểm thẩm định đồ án quy hoạch. Sau khi hoàn thiện Đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định hiện hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-QHKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 05 BXD-QHKT 13032015.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE