Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Trình tự, thủ tục để giao nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch
5/14/19 4:03 PM

Ngày 13/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về trình tự, thủ tục để giao nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000).

Theo đó, việc lập kế hoạch, bố trí nguồn vốn, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, phân khu đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14).

Về đề xuất Nhà đầu tư tài trợ nguồn vốn lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 có thể xem xét triển khai trên nguyên tắc sau:

- Về nguồn vốn tài trợ: Cần thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan và phải được quản lý sử dụng công khai, minh bạch;

- Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cần thực hiện theo các quy định pháp luật về đấu thầu và quy hoạch. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 50/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_50-BXD-QHKT_13052019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE