Tin hoạt động
 
Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ Giao thông vận tải
12/13/18 10:46 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3124/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Theo quy định tại Mục 1, Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công bố tại Quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo nội dung Văn bản số 12351/BGTVT-CQLXD, chủ đầu tư vận dụng định mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD để xác định chi phí quản lý dự án của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan là không đủ. Vì vậy, chủ đầu tư căn cứ phương pháp lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục của Quyết định này để xác định chi phí quản lý dự án là phù hợp với quy định. Bộ Xây dựng thống nhất mức chi phí quản lý dự án như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 12351/BGTVT-CQLXD. Chi phí quản lý dự án tăng thêm được sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Mức chi phí quản lý dự án này là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố định mức Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3124/BXD-KTXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !