Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP
12/14/18 2:46 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3134/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP. 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp tác công tư (PPP) được quản lý như đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trong các quy định của pháp luật chỉ có quy định lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng) của các dự án đầu tư xây dựng hình thức PPP theo pháp luật về xây dựng, cụ thể quy định tại: Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007, Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 108/2009/NĐ- CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO và BT; Điều 16, Điều 17 Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP…; không có quy định về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP như đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Do đó, đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý giai đoạn trước năm 2015 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng), Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 08/8/2018 của Chình phủ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng để thực hiện thanh toán, quyết toán khoản phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công xây dựng cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3134/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3134-BXD-KTXD_12122018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !