Hợp đồng
 
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng
1/24/19 4:16 PM

Ngày 23/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 144/BXD-KTXD gửi Bệnh viện Phổi Trung ương về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình “Trung tâm công nghệ cao ghép phổi” thuộc Dự án “Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phổi Trung ương”.

1. Về thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh:

- Tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định “Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh”.

- Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do Chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”

- Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định: “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh trong các trường hợp:

a) Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có sự thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt”

- Theo nội dung văn bản số 2350/BVPTƯ-HCQT, hạng mục “Tăng áp cầu thang và hút khói hành lang” là một trong các hạng mục công việc đã được thẩm định của Bộ Xây dựng và người quyết định đầu tư đã phê duyệt thiết kế; việc bổ sung hạng mục này vào dự toán xây dựng không vượt dự toán được phê duyệt, không làm vượt tổng mức đầu tư, không thay đổi thiết kế đã được phê duyệt, không dẫn tới phải điều chỉnh dự án.

Do đó, theo các quy định trên và thực tế triển khai dự án, dự toán bổ sung hạng mục “Tăng áp cầu thang và hút khói hành lang” không thuộc trường hợp phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định; việc điều chỉnh này do Chủ đầu tư tự tổ chức và quyết định việc điều chỉnh dự toán. Đối với phần giá trị tăng hoặc giảm của dự toán phải được thẩm định, thẩm tra để làm cơ sở phê duyệt.

2. Về việc hình thành gói thầu mới đối với hạng mục “Tăng áp cầu thang và hút khói hành lang”:

Theo nội dung văn bản số 2350/BVPTƯ-HCQT, hợp đồng số 184/2016/HĐXD/BVPTƯ-TA ngày 18/12/2016 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Nội dung văn bản không nêu rõ công việc của hợp đồng có bao gồm hạng mục “Tăng áp cầu thang và hút khói hành lang” hay không, do đó Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hạng mục “Tăng áp cầu thang và hút khói hành lang” thuộc phạm vi công việc phải thực hiện của hợp đồng đã ký kết, nhưng chưa được tính trong giá hợp đồng, thì Bệnh viện Phổi trung ương căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, các quy định của pháp luật có liên quan thương thảo với nhà thầu để điều chỉnh, bổ sung hợp đồng đã ký kết, đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp chi phí. Trường hợp các bên không thống nhất được đơn giá để thực hiện công việc này thì chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư quyết định việc hình thành gói thầu mới để thực hiện hạng mục.

Trường hợp hạng mục “Tăng áp cầu thang và hút khói hành lang” chưa có trong phạm vi công việc phải thực hiện của hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc hình thành gói thầu mới hoặc bổ sung vào hợp đồng đã ký kết trên nguyên tắc đảm bảo sự kết nối đồng bộ với các hạng mục công việc, các gói thầu của dự án, đảm bảo hiệu quả dự án (như các yếu tố về tiến độ, chất lượng và chi phí).

Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 144/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_144-BXD-KTXD_23012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !