Hợp đồng
 
Hướng dẫn Ban quản lý dự án các công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng
1/25/19 10:03 AM

Ngày 24/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án các công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

1. Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

Khoản 3 Điều 15 quy định: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.”

Điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro của mình.”

Điểm b khoản 8 Điều 41 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp: “Sau năm mươi sáu (56) ngày liên tục công việc bị dừng do lỗi của bên giao thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

2. Tại khoản 4 Điều 146 Luật Xây dựng  năm 2014 quy định: bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong trường hợp: “Do nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị gián đoạn, thực hiện chậm tiến độ, gặp rủi ro, điều phối máy, thiết bị, vật liệu và cấu kiện tồn kho cho bên nhận thầu.”

3. Theo nội dung văn bản số 611/BQLDA-KHTH, quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng bị gián đoạn do địa phương chậm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, gây thiệt hại cho nhà thầu (do trong quá trình chờ mặt bằng thi công có sự biến động giá cả thị trường từ tháng 01/2018 đến tháng 10/2018).

Như vậy, theo các quy định nêu trên nhà thầu có quyền đề nghị chủ đầu tư bồi thường những thiệt hại do việc chậm bàn giao mặt bằng gây ra, bao gồm cả bồi thường do giá cả thị trường biến động trong thời gian chờ mặt bằng thi công. Việc bồi thường thiệt hại thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 06/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_06-BXD-KTXD_24012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !