Hợp đồng
 
Hướng dẫn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin xác định giá trị quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế
3/6/19 9:01 AM

Ngày 05/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-KTXD gửi Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin về việc xác định giá trị quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế theo tỷ lệ (%).

1. Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 914/VKHCNM-KH, hợp đồng tư vấn thiết kế Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai ký kết tháng 8/2013, do vậy hợp đồng trên chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về giá hợp đồng xây dựng đã quy định: “Giá hợp đồng theo tỷ lệ % được tính theo tỷ lệ (%) giá trị của công trình hoặc giá trị khối lượng công việc. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) được xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc”.

Như vậy, việc xác định giá trị cuối cùng của hợp đồng tư vấn theo tỷ lệ (%) các bên phải căn cứ vào những thỏa thuận, quy định trong hợp đồng để xác định giá trị thanh toán, quyết toán hợp đồng cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 12/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_12-BXD-KTXD_05032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !