Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Góp ý thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A
12/9/19 3:28 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1069/BQL-ĐT ngày 26/11/2019 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 379/BXD-HĐXD ngày 09/12/2019 có ý kiến như sau:

Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng

Khu công nghiệp Yên Phong II, huyện Yên Phong có quy mô diện tích khoảng 655ha nằm trong Danh mục các khu công nghiệp quy hoạch phát triển đến năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tại văn bản số 1511/TTg-KTN ngày 20/8/2014.

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 3256/UBND-XDCB giới thiệu địa điểm để nhà đầu tư nghiên cứu quy hoạch, lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong với quy mô diện tích khoảng 151,27ha.

Hồ sơ gửi kèm không có tài liệu liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của địa phương; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng của khu công nghiệp. Vì vậy, đề nghị Ban quản lý kiểm tra, rà soát để đánh giá sự phù hợp của khu công nghiệp với các quy hoạch nói trên.

Về hồ sơ Đề xuất dự án

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2014 thì Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A là dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ dự án đầu tư cần thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014. Đề nghị Ban quản lý kiểm tra, rà soát đảm bảo Hồ sơ dự án do Công ty cổ phần Hạ tầng Western Pacific lập đáp ứng yêu cầu về nội dung cần thiết theo quy định.

Trong hồ sơ Đề xuất dự án đầu tư gửi kèm có thuyết minh và bản vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: bản vẽ tổng mặt bằng dự án, bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế của công trình chính trong dự án như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường. Đề nghị Ban quản lý kiểm tra để đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy mô xây dựng của khu công nghiệp, đồng thời lưu ý nhà đầu tư bổ sung danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án khu công nghiệp.

Một số ý kiến khác

- Trong hồ sơ Đề xuất dự án đã nêu sơ bộ đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên đề nghị Ban quản lý hướng dẫn nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Đề nghị nhà đầu tư bổ sung nội dung nhu cầu về lao động làm việc tại  khu công nghiệp vào Hồ sơ dự án đầu tư, đồng thời nhà đầu tư cần phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư phương án giải quyết nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là dự án kinh doanh bất động sản, Nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được nhà nước giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 379/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_379_BXD-HĐXD_09122019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE