Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Góp ý thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An An Hòa
12/9/19 4:16 PM

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 175/TTr-KTM ngày 15/11/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An An Hòa tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 381/BXD-HĐXD ngày 09/12/2019 có ý kiến như sau:

Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng

Khu công nghiệp Tam Anh có quy mô diện tích khoảng 1.545ha thuộc danh mục các khu công nghiệp được điều chỉnh theo Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.

Ngày 28/8/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã có Thông báo số 86/TB-KTM về thỏa thuận phạm vi, ranh giới làm cơ sở nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa có quy mô diện tích khoảng 435,8ha tại xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hồ sơ gửi kèm không bao gồm các tài liệu liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp địa phương; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng của khu công nghiệp. Vì vậy, đề nghị Ban quản lý cần rà soát, kiểm tra để đánh giá sự phù hợp của khu công nghiệp với các quy hoạch nói trên.

Về hồ sơ Đề xuất dự án

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2014 thì Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An An Hòa là dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ dự án đầu tư cần thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014. Đề nghị Ban quản lý kiểm tra, rà soát đảm bảo Hồ sơ dự án do Công ty cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa lập đáp ứng yêu cầu về các nội dung cần thiết theo quy định.

Hồ sơ Đề xuất dự án đầu tư gửi kèm có mô tả về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, cây xanh. Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi kèm không có các bản vẽ thiết kế sơ bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật nêu trên, đề nghị Ban quản lý yêu cầu nhà đầu tư bổ sung các bản vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (gồm: bản vẽ tổng mặt bằng dự án, bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế của công trình chính trong dự án) và hoàn chỉnh hồ sơ Đề xuất dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Một số ý kiến khác

- Trong hồ sơ Đề xuất dự án đã nêu đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đề nghị Ban quản lý yêu cầu nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Nhà đầu tư cần bổ sung nội dung nhu cầu về lao động làm việc tại  khu công nghiệp vào Hồ sơ dự án đầu tư, ngoài ra nhà đầu tư cần phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư phương án giải quyết nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là dự án kinh doanh bất động sản, Nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được nhà nước giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 381/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_381_BXD-HĐXD_09122019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE