Phản hồi các kiến nghị
 
Thẩm định dự toán xây dựng công trình
6/8/18 3:00 PM

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có Tờ trình số 162/TTr-ĐHKTKTCN-DA gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc thẩm định dự toán xây dựng công trình hạng mục Phòng cháy chữa cháy, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc các khoa và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – giai đoạn II.  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 1357/BXD-KTXD ngày 08/6/2018 trả lời như sau:

1. Yêu cầu Chủ đầu tư tự rà soát, làm rõ các nội dung, thành phần chi phí trong dự toán xây dựng công trình “Văn phòng làm việc các khoa và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – giai đoạn II” (đã thực hiện, chưa thực hiện, giá trị điều chỉnh) so với nội dung, thành phần chi phí tương ứng trong dự toán xây dựng được Bộ Xây dựng thẩm định (tại văn bản số 1664/HĐXD-QLTK ngày 30/11/2015); trong dự toán xây dựng đã được phê duyệt.

2. Trường hợp sau khi rà soát, tổng hợp, dự toán chi phí hạng mục phòng cháy chữa cháy điều chỉnh không làm vượt giá trị dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản số 1664/HĐXD-QLTK, thì thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt.

Trường hợp vượt giá trị dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng thẩm định, đề nghị Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ thiết kế, dự toán hạng mục phòng cháy chữa cháy đã thẩm định, phê duyệt; tổng hợp dự toán xây dựng công trình đã thẩm định, đã phê duyệt và báo cáo rà soát, giải trình theo yêu cầu tại mục 1 nêu trên về Bộ Xây dựng làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán hạng mục phòng cháy chữa cháy điều chỉnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1357/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1357-BXD-KTXD_08062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE