Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
6/8/18 3:12 PM

Ngày 07/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1348/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Đông Á về việc xác định chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

Theo khoản 3 mục II phần II Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì “Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 4 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế suất giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.”

Chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng là cơ sở xác định giá gói thầu. Giá hợp đồng tư vấn xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1348/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1348-BXD-KTXD_07062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE