Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định trong quản lý thực hiện hợp đồng
11/5/18 10:51 AM

Ngày 05/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2779/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng quy định trong quản lý thực hiện hợp đồng. 

Theo đó, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó”.

Bên cạnh đó. văn bản số 1650/BXD-KTXD ngày 05/7/2018 của Bộ Xây dựng đã hướng dẫn “thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có liệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký”.

Theo nội dung tại văn bản số 1896/BQLĐSĐT-KHHĐ ngày 18/10/2018 thì một số Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn vay ODA và Hợp đồng ký kết giữa Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Nhà thầu sử dụng theo mẫu hợp đồng FIDIC, vì vậy các nội dung về nghiệm thu, thanh toán hợp đồng cần đảm bảo phù hợp với các quy định tại Hiệp định vay và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng đã ký kết giữa các bên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2779/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2779-BXD-KTXD_05112018.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE