Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
1/25/19 4:05 PM

Ngày 23/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 141/BXD-KTXD gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Theo đó, điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định “hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu với bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trường hợp phát sinh điều chỉnh hợp đồng theo nội dung văn bản số 6529/TKV-KSH, các chủ thể có liên quan áp dụng các quy định sau:

- Điều 35 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Điều chỉnh hợp đồng bao gồm điều chỉnh khối lượng, điểu chỉnh đơn giá, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và các nội dung khác (nếu có) mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng

- Điểm g khoản 1 Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định “Chủ đầu tư có quyền chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình có liên quan đến thay đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình”.

Căn cứ vào các quy định trên đây, Chủ đầu tư cần kiểm định, đánh giá chất lượng, sự phù hợp về công nghệ, thông số kỹ thuật của thiết bị do Nhà thầu đề xuất thay thế với dây chuyền công nghệ và các thiết bị khác trong dây chuyền đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật (quy định tại Hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế được duyệt cũng như các yêu cầu về nguồn gốc, xuất xứ, quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu thiết bị theo quy định tại Hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp thiết bị thay thế đáp ứng các điều kiện trên, để có cơ sở quản lý thực hiện hợp đồng, các bên cần tiến hành đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng về nội dung này đảm bảo không làm thay đổi giá trị hợp đồng và làm rõ trách nhiệm của Nhà thầu đối với những thiệt hại (nếu có) cho Chủ đầu tư, tuân thủ các quy định tại hợp đồng đã ký kết và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho hợp đồng và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 141/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_141-BXD-KTXD_23012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE