Phản hồi các kiến nghị
 
Việc điều chỉnh kết thúc và quyết toán hoàn thành dự án Trung tâm sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam)
5/14/19 9:08 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 52/THVN-KHTC ngày 16/01/2019 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc xin điều chỉnh kết thúc và quyết toán hoàn thành dự án Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có công văn 134/BXD-HĐXD (13/5) có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 52/THVN-KHTC ngày 16/01/2019 của Đài Truyền hình Việt Nam, dự án Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Trung tâm truyền hình Việt Nam được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước (bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn của Đài Truyền hình Việt Nam). Dự án gồm 02 giai đoạn, Giai đoạn 1 đã hoàn thành, bàn giao để đưa vào sử dụng và Giai đoạn 2 chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Việc Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị cho phép điều chỉnh kết thúc Dự án khi chưa thực hiện Giai đoạn 2 là dẫn tới điều chỉnh dự án tổng thể. Đài Truyền hình Việt Nam phải báo cáo người quyết định đầu tư nội dung này để xem xét, quyết định theo quy định về quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư tại Điều 72 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước, Đài Truyền hình Việt Nam căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Mục 5 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 134/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_134-BXD-HDXD_13052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE