Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/28/19 4:45 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành văn bản quy định về “nghĩa trang gia đình”, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường và tiết kiệm tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất của Nhân dân”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2049/BXD-HTKT (28/8/2019) xin được trả lời như sau:

Hiện nay chưa có định nghĩa cũng như quy định cụ thể về “nghĩa trang gia đình”, các hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang cần tuân thủ  Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (sau đây gọi tắt là Nghị định 23).

Về đề nghị ban hành văn bản quy định về “nghĩa trang gia đình” của cử tri thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng xin ghi nhận để nghiên cứu và đề xuất tiếp thu trong quá trình rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 23.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2049/BXD-HTKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE