Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Ngày 04/4/2019, Bệnh viện Xây dựng đã có Quyết định 74/QĐ-BVXD về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

 

Ngày 14/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 160/QĐ-BXD về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 01/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 389/BXD-QLDN gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

 

Ngày 30/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 67a/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu năm 2019.

 

Ngày 18/1/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 174/BXD-QLDA về kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

 

Bảng Danh mục các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu (Tại thời điểm 31/12/2018):

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3337/BXD-QLDN về việc báo cáo tình hình thực hiện CPH và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

 

Ngày 19/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2376/BXD-QLDA về kế hoạch Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Công văn 2502/BXD-QLDN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg.

 

Ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1209/BXD-QLDA về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty VICEM.

    Trang   1 2 3 4 5 6 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE