Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xem tại tệp đính kèm.

 

Nội dung chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xem tệp đính kèm.

 

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xem tại tệp đính kèm.

 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.

 

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

 

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.

 

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin cúa Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

 

Tổng Công ty Sông Đà thực hiện công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD 03 năm (2014-2016) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 theo nội dung tệp đính kèm.

 

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1335/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

 

Thực hiện Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO); Văn bản số 7676/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp IDICO; Quyết định số 865/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Bán cổ phần lần đầu và Quyết định số 866/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE