Triển khai 2 nhóm TTHC liên thông: Cần sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm đến cùng(02/06/2023)

Việc thí điểm 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông là: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng, đã đạt một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, có nơi còn làm việc cầm chừng, chưa có trách nhiệm theo đuổi đến cùng.

Tìm theo ngày :