Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện(29/09/2022)

Ngày 29/9/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Tập huấn, phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt, bão”, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :