Xi măng Bút Sơn lập phương án cổ phần hoá(06/10/2005)

Công ty Xi măng Bút Sơn đang hoàn thiện phương án cổ phần hóa để trình Tổng Công ty Xi măng phê duyệt với số vốn điều lệ dự kiến khi cổ phần hóa là 900 tỷ đồng.

Tìm theo ngày :